Natječaj za upražnjena radna mjesta u Ekonomskj školi

Natječaj za upražnjena radna mjesta u Ekonomskj školi

13.11.2019Ugovor:

Školski odbor Srednje ekonomske škole

Ur.br.284/19.   Livno, 11. studenog  2019. god.

Temeljem članka 63. Zakona o srednjem školstvu („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj 7/04 i 12/04) i članka 39. Statuta škole, Odluke Školskog odbora br.283/19. od 11. studenog 2019. a uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i sporta HBŽ Livno, br.06-01-34-1930/19. Školski odbor Srednje ekonomske škole raspisuje

N A T J E Č A J
 za popunu radnog mjesta

                                   I.

Raspisuje se natječaj za;

Neodređeno radno vrijeme:

Pedagog škole, 1 izvršitelj ( puno radno vrijeme u Srednjoj ekonomskoj školi Livno).
Određeno radno vrijeme:

Profesor ekonomske skupine predmeta, 1 izvršitelj (10 sati nastavne norme, do kraja nastavne 2019./2020. godine).
II.

Pored općih uvjeta propisnih zakonom kandidati trebaju ispunjavati uvjete određene prema  Zakonu o srednjem školstvu  („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj  12/04 i 12/08),  Pravilniku  o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika i stručnih suradnika u srednjoj školi („Narodne novine HBŽ“ broj:01/12., 1/14. i 6/19.) i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta.

                                      III.

Uz Prijavu kandidati trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta:

  • kraći životopis (kontakt broj i adresu),
  • original ili ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi,
  • rješenje o nostrifikaciji, original ili ovjerenu kopiju (ukoliko je diploma stečena u drugoj državi),
  • uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerenu kopiju,
  • izvod iz matične knjige rođenih, original ili ovjerenu kopiju
  • uvjerenje iz županijskog zavoda za upošljavanje, (ukoliko se kandidat nalazi na zavodu za upošljavanje),
  • uvjerenje ili potvrda o radu u nastavi ili drugim poslovima usko vezanih za djelatnost obrazovanja,
  • potvrda o položenom stručnom ispitu, original ili ovjerenu kopiju.
     

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Natječaj će biti objavljen u javnim glasilima Livna i na oglasnoj ploči Srednje ekonomske škole Livno, te isti ostaje otvoren 8 dana od dana objave.

Kandidati koji uđu u uži izbor će biti pozvani na intervju. Povjerenstvo za intervju će kvalitativno procijeniti svakog pojedinog kandidata i sukladno Zakonu o srednjem školstvu, Pravilniku  o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika i stručnih suradnika u srednjoj školi i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta donijeti odluku o izboru najboljeg kandidata za traženo radno mjesto.

Kandidat koji ne pristupi intervjuu gubi pravo daljnjeg sudjelovanja u natječajnom postupku.

O terminima održavanja intervjua kandidati će biti naknadno informirani najmanje dva dana prije održavanja intervjua, isključivo kontaktiranjem kontakt telefonom navedenim u prijavi za natječaj.

Primljeni kandidat je obvezan dostaviti:

– liječničko uvjerenje u roku od 3 mjeseca od dana sklapanja ugovora,

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 3 mjeseca od dana sklapanja ugovora.

Prijave se šalju isključivo poštom preporučeno na adresu:

Srednja ekonomska škola Livno, Ul. Silvija Strahimira Kranjčevića 1,80101 Livno, (za Natječaj, ne otvarati).

Predsjednik Školskog odbora, Zdenka Krešo


Žao nam je!

Oglas nema datoteka za preuzimanje.

Sadržaj

Novosti

SVE NOVOSTI