Srednja škola

Srednja škola "Kupres" - Natječaj za radna mjesta

18.11.2020Ugovor:

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BODNE I HERCEGOVINE

HERCEGBOSANKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA „KUPRES“

             K U P R E S

Ur. Broj: 02-38-813/20

Kupres: 12. studeni 2020. godine

 

Temeljem članka 63. i 101. Zakona o srednjem školstvu („Narodne novine HBŽ“,broj: 12/04 i 12/08), te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjim školama („Narodne novine HBŽ“broj: 1/12 i 1/14) a uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ, broj: 06-01-30-1308/19, od 4. studenog 2020. godine, Školski odbor Srednje škole „Kupres“ u Kupresu  r a s p i s u j e:

 

N A T J E Č A J

za izbor kandidata na radna mjesta:

 

 1. Nastavnik kemije, jedan izvršitelj, na neodređeno vrijeme, 13 nastavnih sati
 2. Nastavnik ekonomske skupine predmeta, jedan izvršitelj, na određeno vrijeme, puna norma do kraja nastavne 2020./2021. godine.

 

Pored uvjeta određenih člankom 97. st. (3) i 98. st. (1) Zakona o srednjem školstvu, kandidati trebaju ispunjavati i uvjete određene člankom 2. točka 16. i članka 5. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika i stručnih suradnika u srednjem školstvu („Narodne novine HBŽ “ broj: 01/12 i 01/14).

 

Ispunjavanje općih i posebnih uvjeta Natječaja dokazuje se izvornikom ili ovjerenom preslikom:

 • prijave na natječaj,
 • životopisa,
 • rodnog lista,
 • uvjerenja o državljanstvu,
 • diplome o potrebnoj stručnoj spremi,
 • uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
 • uvjerenja o radnom iskustvu u nastavi (radni staž, volonterski rad, rad po ugovoru o djelu),
 • potvrdu o vremenu provedenom na Zavodu za zapošljavanje i
 • pozitivne preporuke prethodnog poslodavca
 • uvjerenje o braniteljskom statusu.

 

Ukoliko se ne jave kandidati sa položenim stručnim ispitom uzet će se u obzir i vježbenici.

Izabrani kandidat prilaže liječničko uvjerenje o općoj i radnoj sposobnosti za obavljanje određenog posla i uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka najdulje 8 dana nakon obavijesti o prijemu na posao.

Prijavu s kraćim životopisom i traženim dokazima dostaviti u zatvorenoj omotnici  s naznakom “za natječaj”, na adresu: Srednja škola „Kupres“, Splitska 4. 80320 Kupres.

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja putem Radio Kupresa , na www ss.kupres.ba, na oglasnoj ploči Škole i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Školski odbor škole

Srednje škole „Kupres“


Žao nam je!

Oglas nema datoteka za preuzimanje.