Županijski zavod za upošljavanje Livno Ispostava Kupres - Stručni suradnik savjetodavac za zapošljavanje - trener

Županijski zavod za upošljavanje Livno Ispostava Kupres - Stručni suradnik savjetodavac za zapošljavanje - trener

19.07.2021Ugovor:

Broj: 939/21

Datum: 19.srpnja.2021.

Temeljem članka 20 a. stavka 2. Zakona o radu (,,Službene novine Federacije BiH˝, br. 26/16 i 89/18), članka 4. i 5. Pravilnika o radu Županijskog zavoda za upošljavanje Livno i Odluke o potrebi prijema djelatnika u radni odnos broj: 894/21 od 13.07.2021., Županijski zavod za upošljavanje Livno raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

I.

za popunjavanje radnog mjesta Stručnog suradnika-savjetodavac za zapošljavanje-trener ( 1 djelatnik) u Ispostavi Županijskog zavoda za upošljavanje u  Kupresu na neodređeno radno vrijeme.

II.

Stručni suradnik- savjetodavac za zapošljavanje-trener

Opis poslova:

 • uz savjetodavni rad, savjetodavac za zapošljavanje u svom radu primjenjuje i dodatne oblike intenzivnog rada, provođenje programa Kluba za traženje posla ili dvodnevnih motivacijskih seminara ( barem jedanput mjesečno) s grupama do 15 dugoročno nezaposlenih, prema definiranoj metodologiji motiviranja i aktiviranja,
 • organizira specijalne vrste kratkih seminara i radionica prema potrebama pojedinih ciljnih grupa, samostalno ili u suradnji s vanjskim suradnicima,
 • zajedno s klijentima ustanovljava ključne razloge za dugoročnu nezaposlenost i zajedno s njima nadograđuje planove zapošljavanja/samozapošljavanja te im osigurava potrebno specijalno stručno savjetovanje u suradnji s vanjskim suradnicima i institucijama,
 • vrši sakupljanje prijava/natječaja otvorenih radnih mjesta,
 • upućuje klijente u otvorene programe i projekte aktivnih mjera te uz prepoznavanje specijalnih potreba predlaže uvođenje efikasnijih oblika podrške po mjeri klijenta (case managment), uključuje ih u programe profesionalne rehabilitacije i radne integracije, potiče na samozapošljavanje itd.,
 • redovito i ažurno, u skladu sa zakonskim propisima, vrši u nos i obradu odgovarajućih podataka o radu s aktivnim tražiteljima zaposlenja i vodi evidenciju o izlazima istih,
 • dostavlja naloge evidentičaru za popunjavanje odgovarajuće dokumentacije o ostvarivanju prava,
 • odgovoran je za kvalitetno savjetovanje i usmjeravanje aktivnih tražitelja posla, te za realizaciju prijava i potreba poslodavaca i kvalitetu upućenih kadrova,
 • po nalogu voditelja ispostave uključen je u selekciju kandidata i popunjavanje potreba poslodavaca,
 • po potrebi obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja.

III.

Opći uvjeti koje kandidat mora ispunjavati su;

 • da je stariji od 18 godina,
 • da je državljanin BiH,
 • da im zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta na koji se prijavljuju,
 • da se protiv kandidata  ne vodi kazneni postupak i da nije osuđivan za kaznena djela.

 

Posebni uvjeti koje kandidat mora ispunjavati:

 • VSS/VŠS stupanj stručne spreme, više ili visoko obrazovanje društveno-prirodnog smjera prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koje se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova
 • najmanje jednu godinu radnog iskustva.

 

IV.

Probni rad za radno mjesto iz točke I. ovog Natječaja, nije predviđen.

V.

Kandidati su dužni dostaviti:

 • uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC (prijavni obrazac možete preuzeti na službenoj web stranici Zavoda).
 • uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci od dana objave javnog oglasa (original ili ovjerena kopija),
 • original ili ovjerena kopija diplome ili uvjerenja o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome/svjedočanstva); nostrificirana diploma (ukoliko škola nije završena u BiH, ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992.godine),
 •  
 • uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu u struci nakon stjecanja stručne spreme tražene javnim natječajem,
 • potvrdu o prebivalištu-CIPS (original ili ovjerena kopija),
 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),
 • uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca),
 • ovjerena izjava o nekažnjavanju.

Ukoliko kandidati dostavljaju dokumentaciju u ovjerenoj kopiji, ista ne može biti starija od tri (3) mjeseca od dana izdavanja do dana prijave na Natječaj.

VI.

Pravo sudjelovanja u procesu izbora imaju svi kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene. Urednom prijavom na Natječaj smatra se uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC uz koji su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta naznačenih u javnom natječaju, a blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom natječaju za prijem u radni odnos.

U postupku procjene kvalifikacije i iskustva svih kandidata, Komisija će uzeti u obzir i slijedeće kriterije:

 • poznavanje djelatnosti i propisa koje se odnose na Županijski zavod za upošljavanje Livno HBŽ.

(pismena provjera znanja)

Mogućnost intervjua u kojem će Komisija ocijeniti:

 • sklonost timskom radu,
 • komunikacijske i organizacijske sposobnosti.

Napomena: nakon navedene provjere kandidata, Komisija će putem pismene preporuke predložiti rang listu sa najboljim kandidatima Ravnatelju zavoda.

VII.

Samo izabrani kandidat bit će u obavezi u određenom roku dostaviti liječničko uvjerenje kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta iz javnog natječaja.

VIII.

Rok i adresa za podnošenje prijava:

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj  je 8 dana od dana njegove zadnje objave.

Prijave dostaviti u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom ili osobno, s naznakom „Javni natječaj za popunjavanje radnog mjesta Stručnog suradnika-savjetodavac za zapošljavanje-trener – ne otvarati''.

Prijave slati  na adresu: Kralja Tvrtka 5, 80101 Livno.

Nepravodobne, nepotpune i neuredne prijave se neće razmatrati.

Javni natječaj će se objaviti u dnevnim novinama i na službenoj stranici Županijskog zavoda za upošljavanje Livno HBŽ.