Dom zdravlja Kupres - Doktor/ica medicine

Dom zdravlja Kupres - Doktor/ica medicine

17.06.2024Ugovor:

Na temelju članka 20. a), članka 22. Zakona o radu F BiH („Službene novine F BiH“, broj 26/16 i 89/18), članka 21. i 22. Zakona o radu Hercegbosanske županije („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj 10/22), članka 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj: 4/23), članka 27. Statuta Doma zdravlja Kupres („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj 6/16 i 9/23) i Odluke ravnateljice broj: 01-37-115/24., Dom zdravlja Kupres o b j a v lj u j e

 

J A V N I   N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

 

            Dom zdravlja Kupres raspisuje javni natječaj za prijem u radni odnos  za radno mjesto:

 • doktor/ica medicine– 1 izvršitelj (m/ž)

 

 1. Naziv i sjedište poslodavca

Dom zdravlja Kupres

Bolnička bb

80320 Kupres

 1. Opći uvjeti     

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa i to:

- da su stariji od 18 godina,

- da su državljani Bosne i Hercegovine,

- da imaju opću zdravstvenu sposobnost.

 1. Posebni uvjeti

Pored općih uvjeta propisanih zakonom, kandidati trebaju ispunjavati posebne uvjete:

- završen medicinski fakultet VSS, ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s 360 ECTS bodova, ili integrirani studij prvog i drugog ciklusa u trajanju od dvanaest semestara,

-  položen stručni ispit za doktora medicine,

     4. Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti:

 • Obrazac  prijave na javni natječaj (može se dobiti na e-mail dzkupres@gmail.com),
 • životopis,
 • Izvadak iz matične knjige rođenih - ne stariji od 3 mjeseca,
 • Uvjerenje o državljanstvu - ne starije od 3 mjeseca,
 • Uvjerenje o prebivalištu,
 • Diplomu o završenom medicinskom fakultetu,
 • Potvrdu zdravstvene ustanove o radnom  iskustvu u zanimanju doktora medicine (ukoliko kandidat ima iskustvo)

Dokumenti koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene preslike.

N a p o m e n a:

 • Ako je diploma o završenom obrazovanju stečena izvan teritorija Bosne i Hercegovine, nakon 30.9.1992., kandidati trebaju dostaviti dokaz o priznavanju strane obrazovne isprave od nadležnog tijela (rješenje o nostrifikaciji).
 • Izabrani kandidat s kojim će Dom zdravlja Kupres potpisati ugovor o radu, ima obvezu dostaviti liječničko uvjerenje kao dokaz zdravstvenog stanja i psihofizičkih sposobnosti koji odgovaraju uvjetima javnog natječaja, kao i uvjerenje da se protiv nje/njega ne vodi kazneni postupak.

5.         Intervju

Izbor kandidata temeljit će se na kriteriju procjene radnih i stručnih sposobnosti putem

intervjua. Intervju će se ocijeniti ocjenama od 1 do 5.

Izbor između kandidata prijavljenih na Natječaj, a nakon dostavljene rang liste kandidata, koju će izraditi povjerenstvo, obavit će ravnateljica u roku od 30 (trideset) dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Kod jednakog broja bodova, nakon provjere radnih i stručnih sposobnosti, prednost pri upošljavanju dat će se osobama ratnim vojnim invalidima i članovima njihovih obitelji, članovima obitelji poginulih, umrlih, nestalih i razvojačenih branitelja te osoba zaslužnih u Domovinskome ratu (nositelja ratnih odlikovanja), koji imaju prebivalište na području Hercegbosanske županije i koji su sudjelovali u obrani Hercegbosanske županije (sukladno članku 27. Zakona o dopunskim pravima branitelja ("Narodne Novine Hercegbosanske županije" broj: 11/06), dokaz: potvrda nadležnog tijela.

S izabranim kandidatima će se zaključiti ugovori o radu uz probni rad od 30 (trideset) dana.

6. Dostavljanje prijava

Obrazac  prijave na javni natječaj možete zatražiti putem e-maila dzkupres@gmail.com.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u zatvorenoj kuverti osobno u Upravu Doma zdravlja Kupres ili putem pošte preporučeno na adresu:

 

DOM ZDRAVLJA KUPRES

Bolnička bb

80320 Kupres

s naznakom « PRIJAVA NA NATJEČAJ– NE OTVARATI ».

Natječaj ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana oglašavanja u dnevnim novinama „Dnevni list“, na oglasnoj ploči Doma zdravlja Kupres i oglasnoj ploči Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije.

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Dom zdravlja Kupres zadržava pravo poništiti navedeni Natječaj bez posebnog obrazloženja.

                                     

Broj: 01-37-116/24                                                               R a v n a t e lj i c a      

Datum: 14.6.2024. godine                                                 Marija Grgić Smoljo, mr.ph.


Žao nam je!

Oglas nema datoteka za preuzimanje.