PROGRAM PRIPREME ZA RAD KROZ OBUKU, STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE 2016 OBUKOM DO ZAPOSLENJA

PROGRAM PRIPREME ZA RAD KROZ OBUKU, STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE 2016 OBUKOM DO ZAPOSLENJA

Dana 18.2.2016. godine objavljen je Javni poziv za učešće u PROGRAMU PRIPREME ZA RAD KROZ OBUKU, STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRšAVANJE 2016 – OBUKOM DO POSLA

U skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH“, br. 41/01, 22/05 i 9/08), Strategijom jačanja funkcije posredovanja u javnim službama za zapošljavanje u Federaciji BiH i Programom rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu sačinjen je Program pripreme za rad kroz obuku, stručno osposobljavanje i usavršavanje 2016 – Obukom do zaposlenja (u daljem tekstu: Program). Finansijska sredstva za realizaciju Programa u iznosu od 1.000.000,00 KM osigurao je Federalni zavod za zapošljavanje. Program će implementirati Federalni zavod za zapošljavanje (u daljem tekstu: Zavod) u saradnji sa kantonalnim službama za zapošljavanje (u daljem tekstu: Služba). Izrazi u ovom dokumentu koji su napisani samo u jednom gramatičkom rodu odnose se podjednako na muški i ženski rod.

Cilj Programa je da se omogući priprema za rad kroz obuku, stručno osposobljavanje i usavršavanje, u konkretnom poslovnom okruženju, za 600 osoba, od kojih će se zaposliti najmanje 420 osoba. Ovaj program je fokusiran na nezaposlene osobe koje nemaju potrebna znanja i vještine, posebno kada su u pitanju nove metode i tehnologije rada u sektoru privrede (metaloprerada, drvoprerada, tekstil, turizam i ugostiteljstvo, prerađivačka industrija u najširem smislu), ali i u medicinskom sektoru, građevinarstvu, prehrambenom sektoru i slično. Kroz obuku, stručno osposobljavanje i usavršavanje za potrebe konkretnog poslodavaca, ali i za otvoreno tržište rada, potiče se rješavanje problema prilagođavanja radne snage i zadovoljavanje stvarnih potreba tržišta rada. Također, ovim programom se afirmira važnost cjeloživotnog učenja i ulaganje u nova znanja i vještine, i to obostrano, kod radnika i kod poslodavca. 

Detaljno o programu i Javni poziv  preuzmite u prilogu.

 


Sadržaj trenutno ne dopušta komentare!