Sporazum o suradnji između Federalnog zavoda za zapošljavanje i Udruženja poslodavaca FBiH

Sporazum o suradnji između Federalnog zavoda za zapošljavanje i Udruženja poslodavaca FBiH

Radi poboljšanja efikasnosti funkcionisanja tržišta rada, kvalitetnog praćenja kretanja u oblasti zapošljavanja, te unapređenja, jačanja i promocije razvojnih projekata zapošljavanja i funkcije posredovanja u zapošljavanju, uz osiguravanje visokih standarda u pružanju usluga korisnicima

Federalni zavod za zapošljavanje i Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine
sporazumjeli su se o sljedećem:

Član 1

(Predmet Sporazuma)
Predmet ovog sporazuma je unapređenje saradnje između Federalnog zavoda za zapošljavanje, kao predstavnika javnih službi za zapošljavanje, i Udruženja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao predstavnika poslodavaca.  

Član 2

(Obaveze javnih službi za zapošljavanje)
Javne službe za zapošljavanje će poslodavcima, kao korisnicima usluga i partnerima na tržištu rada, obezbijediti informacije o stručnoj spremi, zanimanjima, posebnim znanjima i vještinama nezaposlenih osoba, kao i druge informacije značajne za poslodavce, a posebno će besplatno osigurati: ponudu radne snage; posredovanje u zapošljavanju; stručnu i finansijsku pomoć pri zapošljavanju posebnih kategorija nezaposlenih osoba, kroz programe zapošljavanja; korištenje usluga u profesionalnoj selekciji kandidata i oglašavanje radnih mjesta. 

Član 3

(Ponuda radne snage i posredovanje u zapošljavanju)
Javne službe za zapošljavanje, u sklopu svojih zakonskih nadležnosti, prikupljaju podatake o nezaposlenim osobama i imaju najveću kadrovsku evidenciju, te poslodavcima kao korisnicima usluga pružaju besplatnu uslugu posredovanja u zapošljavanju.
U skladu s raspoloživim potencijalima, javne službe za zapošljavanje će za potrebe poslodavaca organizovati selekciju kandidata za oglašeno radno mjesto.
Prilikom posredovanja, kantonalne službe za zapošljavanje će poslodavcu predložiti nezaposlene osobe sa potrebnim/traženim kvalifikacijama, uz uputnicu za posredovanje, koju ovlaštena osoba poslodavca treba potpisati i ovjeriti kao dokaz da se nezaposlena osoba prijavila poslodavcu radi zaposlenja.
Pružanjem usluga posredovanja i upućivanjem odgovarajućeg kadra za slobodna radna mjesta, uspostavit će se partnerski odnosi koji će doprinijeti povećanju zaposlenosti.

Član 4

(Programi zapošljavanja)
Federalni zavod za zapošljavanje će obavještavati Udruženje poslodavaca u Federaciji BiH o projektnim aktivnostima i mjerama aktivne politike zapošljavanja određenih kategorija nezaposlenih osoba, radi njihovog transparentnog i efektivnog provođenja.
Udruženju poslodavaca u Federaciji BiH dostavljat će se javni pozivi za učešće u projektima zapošljavanja koje Federalni zavod za zapošljavanje provodi samostalno ili putem kantonalnih službi za zapošljavanje, kao i za učešće u projektima koje samostalno provode kantonalne službe za zapošljavanje, a sve radi bolje informisanosti poslodavaca.
Član 5
(Oglašavanje radnih mjesta)
Radi informisanja nezaposlenih osoba o slobodnim radnim mjestima u Federaciji BiH, Federalni zavod za zapošljavanje će oglase dobijene od poslodavca, članova Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH, objavljivati na svojoj internet stranici www.fzzz.ba i prosljeđivati ih kantonalnim službama za zapošljavanje radi posredovanja u zapošljavanju i objavljivanja na njihovim internet stranicama i oglasnim pločama u općinskim biroima za zapošljavanje.

Član 6

(Rad sa poslodavcima)
Federalni zavod za zapošljavanje će sa kantonalnim službama za zapošljavanje, u skladu s projektnim aktivnostima i finansijskim mogućnostima kantonalnih službi za zapošljavanje, u većim općinskim biroima za zapošljavanje pokrenuti uvođenje šaltera isključivo za pružanje usluga poslodavcima.
Poslodavcima će u tome biti na raspolaganju stručni, po savremenim principima obučeni, kadar javnih službi za zapošljavanje.

Član 7

(Obaveze Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH)
Udruženje poslodavaca u Federaciji BiH će obezbijediti da poslodavci - članovi Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH dostavljaju Federalnom zavodu za zapošljavanje oglase/konkurse o slobodnim radnim mjestima.
Radi kvalitetnijeg praćenja kretanja na tržištu rada, Udruženje poslodavaca u Federaciji BiH će obezbijediti da poslodavci - članovi Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH dostavljaju javnim službama za zapošljavanje podatke o zaposlenju nezaposlenih osoba.

Član 8

(Zajedničke aktivnosti)
Javne službe za zapošljavanje i Udruženje poslodavaca u Federaciji BiH će zajednički učestvovati u aktivnostima suzbijanja rada na crno i insistirati na zakonitosti zapošljavanja, plaćanju obaveznih poreza i doprinosa za zaposlenike i borbi protiv nelojalne konkurencije, koja dovodi do neravnopravnosti na tržištu.
Javne službe za zapošljavanje i Udruženje poslodavaca u Federaciji BiH će, kada postoji obostrani interes, učestvovati u organizovanju sajmova za zapošljavanje, seminara, okruglih stolova i konferencija koje se odnose na tržište rada, kao i prilikom provođenja istraživanja tržišta rada.
Saradnja će se odvijati i u zajedničkom nastupu prema ministarstvima nauke i obrazovanja kod pripreme upisne politike, a radi usklađivanja obrazovnih programa sa kadrovskim potrebama poslodavaca.


Sadržaj trenutno ne dopušta komentare!