Tko je nezaposlena osoba

Tko je nezaposlena osoba

Tko je nezaposlena osoba

Nezaposlenom osobom smatra se osoba sposobna za rad koja nije u radnom odnosu, a koja:

a) nema registrirano privredno društvo ili drugo pravno lice, odnosno ne ostvaruje dividendu po osnovu udjela u privrednom društvu ili drugom pravnom licu;

b) nema registriran obrt;

c) se ne bavi poljoprivrednom djelatnošću;

d) nije uživalac penzije prema propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju;

e) nije redovan učenik ili student;

f) ostvaruje prihod po bilo kom osnovu;

g) aktivno traži posao.

Osobe iz točaka a) i f) smatrati će se nezaposlenom ukoliko njihov prihod ne prelazi mjesečno 25% prosječne plaće u toku prethodne godine prema podacima Federalnog zavoda za statistiku. Odredbe iz tačke c) primjenjivat će se od dana stupanja na snagu propisa koji reguliraju poljoprivrednu djelatnost.

Nezaposlena osoba aktivno traži posao ako:
 
 • se redovno javlja zavodu za zapošljavanje;

 • podnosi molbe poslodavcima ili daje oglas i javlja se na oglase i natječaje;

 • pridržava se programa profesionalne orijentacije, obuke i prekvalifikacije.

Pridržavanje programa profesionalne orijentacije, obuke i prekvalifikacije podrazumijeva:
 • učešće neuposlene osobe u grupnom informiranju;

 • individualna savjetovanja u cilju utvrđivanja stručnih, radnih i osobnih sposobnosti i sklonosti neuposlene osobe;

 • učešće u organiziranim aktivnostima prekvalifikacije, dokvalifikacije i stručnog osposobljavanja.

Zavod za zapošljavanje prestaje voditi osobu kao neuposlenu u osnovnoj evidenciji ako ta osoba:
 1. stupi u radni odnos;
 2. odbije odgovarajući posao;
 3. bude zatečena na radu bez ugovora o radu ili pisane izjave poslodavca, odnosno rješenja o zasnivanju radnog odnosa ili o postavljenju;
 4. registrira privredno društvo ili drugo pravno lice, odnosno ostvari dividendu po osnovu udjela u privrednom društvu ili drugom pravnom licu;
 5. registrira obrt;
 6. počne se baviti poljoprivrednom djelatnošću;
 7. ispuni uvjete za penziju prema propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju;
 8. stupi na izdržavanje kazne zatvora, mjere sigurnosti, zaštitne ili odgojne mjere u trajanju dužem od šest mjeseci;
 9. navrši 65 godina života;
 10. odbije uključiti se u obrazovanje na istom stupnju stručne spreme koje je organizirala i snosi troškove služba za zapošljavanje u cilju povećanja njene mogućnosti zapošljavanja ili ako bez opravdanog razloga prekine, odnosno ne završi obrazovanje;
 11. ne javi se službi za zapošljavanje u dva uzastopna roka, a ne obavijesti službu za zapošljavanje o opravdanim razlozima nejavljanja;
 12. ne ispunjava uslove o aktivnom traženju posla;
 13. odjavi se sa evidencije;
 14. primi novčanu naknadu u skladu sa članom 30.a Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba;
 15. postane redovan učenik ili student.