Dom zdravlja Livno - Javni natječaj za prijem medicinski tehničar/sestra

Dom zdravlja Livno - Javni natječaj za prijem medicinski tehničar/sestra

03.09.2019Ugovor:

DOM ZDRAVLJA LIVNO

Broj: 01/1-785/ 3 -19         Dana: 26.08.2019. godine

Na temelju članka 22.a. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“ broj 26/16 i 89/18“), članka 28. točka 17. Statuta Doma zdravlja Livno ( “Narodne novine HBŽ” 04/16), članka 4. stavak 2. Pravilnika o radu Doma zdravlja Livno (broj  01/1-478/1-18) , Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Doma zdravlja Livno (broj: 01/1-478/2-19 od 31.01.2019.) i Odluke o potrebi zaključivanja ugovora o radu, proceduri provođenja javnog natječaja i kriterijima za izbor broj: 01/1-785/1-19 od 26.08.2019.broj: od 26.08.2019. godine ravnateljica donosi:

J A V N I   N A T J E Č A J
za prijam djelatnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Dom zdravlja Livno

Na osnovu ukazane potrebe za popunjavanjem upražnjenih radnih mjesta objavljuje se javni natječaj za sljedeće radno mjesto:

Medicinski tehničar/sestra – sa završenom srednjom medicinskom školom opći smjer i položenim stručnim ispitom – tri (3) izvršitelja
Izabranim kandidatim ponuditi će se zaključivanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme uz ugovaranje probnog rada od 3 mjeseca.

Opis poslova: obavljanje poslova medicinskog tehničara/sestre u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Opći uvjeti: 

 • stariji od 18 godina
 • državljanstvo BiH
 • opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta medicinskog tehničara/sestre

Posebni uvjeti:

 • Završena srednja medicinska škola – opći smjer
 • Položen stručni ispit
 • Licenca ili dokaz da je podnesen zahtjev za izdavanje licence kod nadležne komore

Ostale reference/kriteriji koje će se bodovati prilikom odlučivanja o izboru kandidata su sljedeći:

 • Radno iskustvo na poslovima medicinskog tehničara/sestre na Hitnoj medicinskoj pomoći
 • Položen vozački ispit B kategorije
 • Intervju ( provjera stručnog znanja)

Kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete biti će pozvani na intervju telefonski ili putem e – mail-a.

Ukoliko kandidati budu imali jednak broj bodova nakon bodovanja uvjeta, referenci i bodova sa intervjua, prednost imaju osobe  ratni vojni invalidi i članovi njihovih obitelji, članovi obitelji poginulih, umrlih, nestalih i razvojačenih branitelja, te osoba zaslužnih u Domovinskom ratu (nositelja ratnih odlikovanja), koje imaju prebivalište na području Hercegbosanske županije i koji su sudjelovali u obrani Hercegbosanske županije (sukladno članku 27. Zakona o dopunskim pravima branitelja “Narodne Novine Hercegbosanske županije” broj: 11/06).

Uz prijavu s kratkim životopisom, koju su obvezni vlastoručno potpisati, kandidati će dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 • Izvod iz matične knjige rođenih (rodni list)
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Uvjerenje o prebivalištu (CIPS)
 • Ovjerenu presliku svjedodžbe završene srednje medicinske škole-opći smjer
 • Ovjerenu presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • Ovjerenu presliku licence nadležne komore ili potvrdu komore da je podnesen zahtjev za izdavanje ili obnovu licence

Pored obavezno traženih dokumenata kandidati mogu dostaviti dokaze za bodovanje posebnih referenci kao i davanja prednosti pri zapošljavanju:

–   Dokaz o statusu da se radi o osobi iz članka 1. ,2., 3. Zakona o    o dopunskim pravima    branitelja “Narodne Novine Hercegbosanske županije” broj: 11/06).

– Dokaz o prethodnom radnom iskustvu na poslovima medicinskog tehničara/sestre na Hitnoj medicinskoj pomoći– potvrda poslodavca i sl.
– Dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije- preslika važeće vozačke dozvole ili potvrda iz nadležnog MUP-a ukoliko je vozačka dozvola u postupku izdavanja
Dokumenti koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene preslike.

Napomena: izabrani kandidat je obvezan prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Javnog natječaja na oglasnoj ploči i na web stranici poslodavca do  05. 09. 2019. godine. Prijave se dostavljaju neposredno na protokol poslodavca ili putem pošte preporučeno na adresu

 Dom zdravlja Livno, Svetog Ive 2, 80101 Livno BiH  sa naznakom “Prijava za javni natječaj za prijem djelatnika– ne otvaraj”

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

                                                                                     Ravnateljica: dr.Ljiljana Mladina spec.ob.med.


Žao nam je!

Oglas nema datoteka za preuzimanje.

Sadržaj

Novosti

SVE NOVOSTI