Profesor filozofje i socijologije - Gimnazija Livno

Profesor filozofje i socijologije - Gimnazija Livno

10.10.2018Ugovor:

Na temelju članka 63. stavak 1. alineja 3., članka 100. i 101. Zakona o srednjem školstvu („Narodne novine HBŽ“ broj: 12/04.i 12/08.), članaka 6, 7 i 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja, Kriterija za prijem u radni odnos zaposlenika u Gimnaziji Livno broj: 48/18 od 15. veljače 2018. godine, a uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ broj: 06-01-34-2692/18. od 4. listopada 2018. godine i Odluke Školskog odbora o raspisivanju natječaja broj: 343/18 od 9. listopada 2018. godine  Školski odbor Gimnazije Livno raspisuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto
prof. filozofije i sociologije, jedan izvršitelj na određeno vrijeme, do kraja školske 2018./2019. godine, nepuna norma, 15 sati tjedno u Gimnaziji Livno (6 sati sociologije, 6 sati filozofije i 3 sata politike i gospodarstva), 3 sata u Srednjoj školi „Tin Ujević“Glamoč (2 sata sociologije i 1 sat logike).

Pored uvjeta određenih člankom 97. st. 3. Zakona o srednjem školstvu, kandidati trebaju ispunjavati i uvjete određene člankom 2. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika i stručnih suradnika u srednjem školstvu („Narodne novine HBŽ “ broj: 01/12 i 01/14).

Kandidati trebaju priložiti sljedeću obveznu dokumentaciju:

- prijavu na natječaj
- kraći životopis ( uz  kontakt broj i adresu )
- dokaz o stručnoj spremi (original ili ovjeren preslik diplome)
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu ( original ili ovjeren preslik )
- izvod iz matične knjige rođenih
- uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 3 mjeseca)
- uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 3 mjeseca )
- uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 3 mjeseca )
- potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u obrazovnim ustanovama
Dodatna dokumentacija:

- ovjeren preslik radne knjižice ili Uvjerenje nadležne Porezne uprave
- potvrdu o vremenu provedenom  na Zavoda za upošljavanje za neuposlene osobe
- potvrdu/uvjerenje o prosjeku ocjena visokoškolske ustanove ili visokoškolskih ustanova ako je kandidat studirao na dvije ili više - ------
- visokoškolskih ustanova – dokaz o prosjeku ocjena može biti i ovjeren preslik dopune diplomi na dodiplomskom i diplomskom studiju
- dokaz o uspjehu u radu (mentorstvo učenicima na županijskom natjecanju ili natjecanjima više razine)
- dokaz o organiziranju natjecanja učenika na najmanje općinskoj razini
- dokaz o objavljenim stručnim radovima
- dokaz o sudjelovanju u edukacijama iz odgojno-obrazovnog područja i područja usko vezanog za obrazovanje
- dokaz o poznavanju rada na računalu
Dokazi za sve reference mogu biti isključivo izvornici ili ovjerene kopije diploma, nagrada, zahvalnica, certifikata, potvrda, rješenja, ugovora, a dokaz za poznavanje rada na računalu pored certifikata o edukaciji može biti i ovjerena kopija indeksa.

Kandidati su dužni obveznu i dodatnu dokumentaciju numerirati i priložiti prema redoslijedu kako je nabrojana u tekstu natječaja.

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju ili dio dodatne dokumentacije će se smatrati potpunom, a kandidati će se bodovati samo na temelju onih kriterija za koje su dostavili urednu dokumentaciju.

Natječaj je objavljen na Radio Livnu, mrežnoj stranici Gimnazije Livno, portalima Relax Livno i Livno online i na oglasnoj ploči Škole. Natječaj je otvoren do 17. listopada 2018. godine.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji zadovoljavaju uvjete natječaja bit će pozvani na intervju. Kandidat koji ne pristupi intervjuu gubi pravo daljnjeg sudjelovanja u natječajnom postupku.

O terminima održavanja intervjua kandidati će biti naknadno informirani prema kontakt telefonu navedenom u prijavi.

Prijave slati  isključivo preporučeno poštom na adresu: Gimnazija Livno, Kraljice Katarine 16, 80101 Livno  s naznakom „ Prijava na natječaj – ne otvarati“.

Željko Šperac, prof.

predsjednik Školskog odbora


Žao nam je!

Oglas nema datoteka za preuzimanje.

Sadržaj

Novosti

SVE NOVOSTI