Viši referent - vozač - Kantonalno tužiteljstvo Kantona 10 Livno

Viši referent - vozač - Kantonalno tužiteljstvo Kantona 10 Livno

16.04.2019Ugovor:

Broj: A-172 /19

Livno,15.04.2019. godine

            Na osnovu članka 29. Zakona o kantonalnom tužilaštvu ("Narodne novine HBŽ" broj 12/03), članka 1.,2.,3., i 4. Zakona o radu  u Hercegbosanskoj županiji  ("Narodne novine HBŽ"  broj 13/98 i 07/05), članka 2. st. 2 , članka 16. i 17. st.1 toč. f) i st. 2 toč. b) Uredbe o dopunskim poslovima temeljne djelatnosti iz nadležnosti tijela državne službe koje obavljaju namještenici i poslovima pomoćne djelatnosti koje obavljaju zaposlenici , te članka 8. i članka 30. toč .5.  Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i poslovanju Kantonalnog tužilaštva Kantona 10 , glavni kantonalni tužilac raspisuje 

 

                                                                                         J A V N I   O G L A S

                                                                              za prijem zaposlenika  u stalni radni odnos

 

                                                                                                                                  

U Odjelu  uprave tužilaštva za opće, administrativno-tehničke i pomoćne poslove:

 

Viši referent -  Vozač  ........................ 1 (jedan)  izvršilac.


Opis poslova : Upravlja vozilom tužilaštva po nalogu glavnog tužioca i tužilaca , odgovara za redovno održavanje i tehničku ispravnost vozila i opreme u vozilu kojom je zadužen, brine da vozilo bude opremljeno opremom i stalno pripravno za korištenje , čisti i održava vozilo u urednom stanju , obavlja tehnički pregled i registraciju vozila , predlaže nabavku rezervnih dijelova , goriva , maziva , guma i drugog potrošnog materijala , u slučaju smanjenog obima posla na radnom mjestu , vozač obavlja kurirske poslove , vrši umnožavanje materijala i pomaže u sređivanju arhive i drugih materijala , obavlja i druge operativno – tehničke i pomoćne  poslove iz djelokruga Odjela za koje se ukaže potreba , a po nalogu glavnog tužioca  ili sekretara .

  

  Opći uslovi :

da ima navršenih 18 godina života ,
da je državljanin Bosne i Hercegovine ,
da protiv njega nije pokrenut krivični postupak,   
da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine ,
da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje ,


  Posebni  uslovi :

-          srednja stručna sprema – vozač motornih vozila ili srednja stručna sprema III ili IV stepena ( SSS ,VKV ili KV vozač ) ,

-          položen državni ispit za vozače motornih vozila ,

-          položen ispit za vozača B  kategorije ,

-          jedna ( 1 ) godine radnog iskustva  u struci

 

Kandidati za ovu poziciju podliježu obavezi probnog rada koji traje tri mjeseca.   

                                           

          Uz prijavu sa biografskim podacima kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente (original ili ovjerene fotokopije) :

 

- svjedodžba o završenoj srednjoj školi

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

- izvod iz matične knjige rođenih

- uvjerenje da se ne vodi krivični postupak

- dokaz o položenom državnom ispitu za vozače motornih vozila

-  vozačku dozvolu ,

- dokaz ( uvjerenje , potvrda ) o radnom iskustvu na poslovima vozača

 

Izabrani kandidat će biti dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije stupanja na rad.

 

Oglas ostaje otvoren 8 ( osam )  dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informiranja .

   

      Na prijavi obavezno navesti kontakt telefon .

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati .

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom, uz naznaku „ ZA JAVNI OGLAS  - NE OTVARAJ “, dostaviti na adresu:

 

Kantonalno tužiteljstvo Kantona 10

Trg branitelja broj 1

80101 Livno


Žao nam je!

Oglas nema datoteka za preuzimanje.

Sadržaj

Novosti

SVE NOVOSTI