Kako aplicirati za radno mjesto ?

Kako aplicirati za radno mjesto ?

Pri raspisivanju natječaja za slobodno radno mjesto svaki poslodavac očekuje prijavu više kandidata, između kojih može odabrati onog pravog.
Dobro pripremljena prijava je Vaša najbolja preporuka u traženju posla.
Na temelju pristiglih prijava poslodavac vrši izbor kandidata koji zadovoljavaju postavljene kriterije, nakon čega ih poziva na razgovor (intervju), ponekad i na testiranje. Prijava treba biti napisana u jasnoj i preglednoj formi, te sadržavati sve podatke koje bi poslodavac želio znati o Vama.
Pisanu prijavu za posao sačinjavaju:

 •  Biografija (Currriculum vitae)
 • Popratno pismo
 • Preporuke
 • Dokumenti u prilogu

ŽIVOTOPIS (CURRICULUM VITAE)

Životopis treba biti pregledan, čitljiv i sadržajan tekst u kojem se navode najvažniji podaci i informacije o sebi (osobni podaci, obrazovanje, radno iskustvo, stručna osposobljenost...). U praksi je uobičajeno da se koristi termin „curriculum vitae“ ili skraćeno CV (lat. Curriculum – pregled (tok), Vitae – život).
Zajedno sa popratnim pismom, životopis je najvažniji pokazatelj na osnovu kojeg poslodavac procjenjuje da li ste odgovarajuća osoba i da li se uklapate u njegovo poduzeće.
Vjerojatno ste se već susreli sa brojnim načinima pisanja životopisa. Međutim, imajte na umu da ne postoji jedinstven obrazac za pisanje životopisa . Bitno je da podatke koje iznosite prilagodite zahtjevima poslodavca i konkretnom poslu za koji aplicirate. S tim u vezi, povedite računa što ćete napisati u biografiji, a što izostaviti iz nje. U nastavku teksta predstavit ćemo Vam strukturu životopisa za koju smatramo da je sveobuhvatn.

U predloženoj strukturi nisu navedeni sljedeći lični podaci: datum i mjesto rođenja, državljanstvo, bračni status i broj djece, a koji se, prema potrebi, mogu unijeti u životopis. Umjesto informacije o vremenu trajanja školovanja (od/do), u podacima o školovanju možete navesti samo datum diplomiranja ili završetka srednje škole. Spomenuti podaci se izostavljaju u slučaju da Vam ne idu u prilog.

Struktura životopisa:

Osobni podaci:

 • Ime i prezime;
 • Kontakt adresa;
 • Kontakt telefon (fiksni/mobilni);
 • E-mail adresa.

školovanje:
Navedite kada ste i u kojoj obrazovnoj ustanovi završili školovanje i koje ste stručno zvanje stekli.

 • Period studija, naziv univerziteta / visokoškolske ustanove, mjesto, stečeno zvanje;
 • Period školovanja, naziv srednje škole, mjesto, stečeno zvanje.

Radno iskustvo
Navedite dosadašnje radno iskustvo. Zbog važnosti informacija, predlažemo Vam da ranija zaposlenja navodite retrospektivno, odnosno od posljednjeg prema prvom.

 • Period (od/do), naziv poslodavca (poduzeća), radno mjesto - pozicija, zadaci i odgovornosti;
 • Period (od/do), volonterski i honorarni poslovi, radno mjesto - pozicija, zadaci i odgovornosti.

Stručno usavršavanje i obuka
Navedite sve oblike stručnog osposobljavanja i obuke, tečajeve koje ste pohađali, znanje koje ste stekli i certifikate koje ste dobili.

 • Period (od/do), naziv programa/projekta osposobljavanja, svrha i ciljevi, stečeni certifikat;
 • Period (od/do), naziv kursa/obuke, svrha i ciljevi, stečeni certifikat.

Ostale sposobnosti i znanja
Navedite sve alate računalne tehnologije kojima se služite, znanje stranih jezika, osobine koje Vam mogu biti od koristi, eventualne hobije u vezi sa zaposlenjem i vozačku dozvolu ako je imte.

 • Naziv softverskog paketa i alata;
 • Naziv stranog jezika, naznake kako se tim jezikom služite u čitanju, pisanju i verbalnoj komunikaciji. Preporučujemo Vam sljedeću skalu ocjenjivanja:
 1. čitanje – osnovno znanje; dobro znanje; odlično znanje;
 2. pisanje – osnovno znanje; dobro znanje; odlično znanje;
 3. verbalna komunikacija – osnovno znanje; dobro znanje; odlično znanje.
 • Interpersonalne vještine:
 1. komunikativnost; spremnost za timski rad, fleksibilnost, i sl.
 • Vozačka dozvola (kategorija).

Radni (školski) uspjesi
Ukoliko ste pokazali zavidne uspjehe na ranijim poslovima ili ste bili stipendista tokom školovanja, a smatrate da Vam mogu pomoći pri novom zapošljavanju, navedite te karakteristike.
Ako ste eventualno sudjelovali kao autor ili koautor u objavljivanju članaka, priloga i knjiga, navedite svoju bibliografiju.

Preporuke
Navedite sve preporuke koje prilažete uz propratnu dokumentaciju.
• Ime i prezime lica koje Vas preporučuje, zvanje, radna pozicija, naziv organizacije/kompanije


NAPOMENE:

Preporuke
Osnovna svrha preporuke je u tome da potvrdi Vaša znanja, vještine, sposobnosti i lične karakteristike koje ste naveli u biografiji i propratnom pismu.
Preporuku daje kompetentno lice (raniji poslodavac, šef službe, profesor...) sa kojim ste ranije sarađivali i koje može potvrditi Vaše profesionalne i lične kvalitete. Pisane ocjene i preporuke su vrlo bitne jer doprinose stvaranju kompletnije slike o Vama. Preporučuje se prilaganje od dvije do pet preporuka.
Sve preporuke prilažete uz propratnu dokumentaciju.

Za osobe koja se prvi put prijavljuju za posao
S obzirom na nedostatak radnog iskustva, treba se proširiti dio prijave koji se odnosi na stečeno obrazovanje. Možete navesti stipendije koje ste primali, predmete koje ste slušali i u kojima ste se posebno isticali, temu maturskog ili diplomskog rada, prosjek ocjena.
Ako je postojala određena praksa tokom školovanja ili studija naglasite postignute rezultate, a naročito ako su u vezi sa zahtjevima traženog posla.
U dijelu biografije za posebne sposobnosti i znanja možete navesti svoje eventualne hobije i vanškolske aktivnosti.